WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Aktywności i akcje

27.04.2022

KOMUNIKAT do Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o zbiórce dla rodziny Pani Oleny

KOMUNIKAT

do Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

o zbiórce dla rodziny Pani Oleny

Drodzy Państwo,

Olena Celihzjanowa z 5-letnimi bliźniakami, Timurem i Nazarem przeżyła atak bombowy, w wyniku którego wszyscy doznali poważnych zranień i niemal stracili wzrok.
Pochodzi ze wschodniej Ukrainy. Przed wojną pracowała w szkole jako kucharka. Chłopcy chodzili do przedszkola.
Dzięki współpracy pomiędzy lwowskimi i  lubelskimi okulistami udało się przetransportować całą rodzinę z Siewierodoniecka, ze szpitala, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy medycznej do Lwowa
a potem do Lublina. Przebyli ponad 900 km niemal nie widząc, dodatkowo 5-letni Nazar stracił jedno oko w wyniku tego wybuchu.

Z powodu działań wojennych ich podróż trwała niebezpiecznie długo. Medycy polscy i ukraińscy będąc w stałym kontakcie obawiali się, czy uda się pomóc matce i synom.

28 marca rodzina została przyjęta do Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK1.
Zespołowi prof. Roberta Rejdaka udało się przywrócić im widzenie. Cała trójka obecnie widzi i mimo ogromnego cierpienia i traumy, której doświadczyli, czuje się lepiej każdego dnia. Wszyscy mają bardzo liczne rany twarzy, ciała a pani Olena ma złamaną nogę. Mimo to ze wszystkich sił próbuje zajmować się synami. W pomoc zaangażował się personel szpitala ale także Studenci UMLub zrzeszeni w Centrum Wolontariatu organizując zbiórkę pomocy niezbędnych produktów oraz dyżury do opieki nad dziećmi. Ponieważ Pani Olena chce zostać w Lublinie, chcielibyśmy pomóc jej w tym wyzwaniu. Rodzina obecnie przebywa w jednym z akademików ale czynimy starania, aby znaleźć jej bezpieczne lokum. NSZZ Pracowników UM w Lublinie udostępniło konto do wpłat.

Właściciel konta: NSZZ Pracowników UM w Lublinie

Numer rachunku w Banku Millenium S.A.

(format IBAN): PL38 1160 2202 0000 0005 2366 1119

Kod BIC/SWIFT: BIGBPLPW

Tytułem: dla Oleny i dzieci

Zbiórka zaplanowana jest na 6 miesięcy.
Na koniec każdego miesiąca zbiórki Społeczność Akademicka UM będzie informowana o wysokości środków zgromadzonych na subkoncie oraz ich przeznaczeniu. Informujemy, że celem zbiórki jest zabezpieczenie potrzeb bytowych Rodziny Pani Oleny i bliźniaków.

Centrum Wolontariatu UMLub

 

 

 

ANNOUNCEMENT

to the Academic Community of the Medical University of Lublin

about a fundraising for Ms. Olena's family

Ladies and gentlemen,

Olena Celihzjanowa with her 5-year-old twins, Timur and Nazar, survived the bombing, which left them all seriously injured and almost blind.

She comes from eastern Ukraine. Before the war, she worked at school as a cook and the boys went to preschool.

Thanks to the cooperation between Lviv and Lublin ophthalmologists, it was possible to transport the whole family from Siewierodoniecko, from the hospital, where they received first aid to Lviv and subsequently to Lublin. They travelled over 900 km completely blind, as a result of this explosion 5-year-old Nazar lost one eye.

Due to the warfare, their journey was dangerously long. Polish and Ukrainian doctors, being in constant contact, feared whether they would be able to help the mother and sons.

On March 28, the family was admitted to the Department  General and Pediatric Ophthalmology in Independent Public Teaching Hospital No 1 in Lublin.

The team of prof. Robert Rejdak managed to restore their vision. All three can see now, and despite the tremendous suffering and trauma they have experienced, they feel better each day. They all have numerous facial and body wounds, and Ms. Olena has a broken leg. Despite this, she tries her best to look after her sons. The hospital staff as well as MUL students associated in the Volunteer Center, got involved in help organizing a collection of necessary products and shifts to look after the children. As Ms. Olena wants to stay in Lublin, we would like to help her in this challenge. The family is currently staying in one of the dormitories, but we are making efforts to find a safe place for them. NSZZ Employees of the Medical University in Lublin provided the account for payments.

Account owner: NSZZ Employees of the Municipal Office in Lublin

Account number at Bank Millenium S.A.

(IBAN format): PL38 1160 2202 0000 0005 2366 1119

BIC / SWIFT code: BIGBPLPW

Title: for Olena and the children

The collection is scheduled for 6 months.

At the end of each month of collection, the MUL Academic Community will be informed about the amount of funds accumulated on the sub-account and their purpose. Please be informed that the purpose of the fundraising is to secure the living needs of Ms. Olena's and the twins.

MUL Volunteer Center

Aktualności i bieżące informacje

13.01.2023

Ulga z tytułu wpłacanych składek na związek zawodowy


W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
więcej
19.12.2022

Wesołych Świąt!


Pełnych zdrowia, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2023 Roku!
więcej

Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

NIP: 7123015511

 

20-059 Lublin

Al. Racławickie 1

nszzpracownikow@umlub.pl

 

Sekretariat NSZZ Pracowników UM

Barbara Jeleń

tel. 81 - 448 79 15

pokój nr 011